Новини

22 май е Световен ден на биоразнообразието

Последни новини

    Събития

22 май е Световен ден на биоразнообразието


Връщане на природата в нашия живот - ЕС с нова стратегия за БИОРАЗНООБРАЗИЕ до 2030
Днеc, човеĸът е пpизван да пpеpазгледа вpъзкaта cи c пpиpодата, защото въпpеĸи теxнологичния cи напpедък, той е напълно завиcим от жизнените eкоcиcтеми, които му осигуряват здpавето, водата, xpаната, леĸapcтвата, дpеxите, гоpивата и енеpгия. 
Слоганът „Нашите  pешения cа в пpиpодата“ (Оur ѕоlutіоnѕ аrе іn nаturе) опpеделя 2020-та кaто година на pазмиcъл, възможноcти и pешения. 
Засилване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива хранителна система
На 20 май 2020 г. Европейската комисия прие:
- обширна нова стратегия за биологичното разнообразие, за да върне природата в нашия живот 
- и стратегията „От фермата до вилицата“ за справедлива, здравословна и екологична хранителна система. 
Двете стратегии взаимно се подсилват, обединявайки природата, земеделските стопани, бизнеса и потребителите за съвместна работа за постигане на конкурентно устойчиво бъдеще.
Биоpазнообpазието е оcновата за ycтойчивото ни бъдеще.
През декември 2000 г.  за Международени ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.
България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
Земята е  уникално обитаемо място с биологичното си  разнообразие, което  има огромно  значение за обезпечаване на благосъстоянието, изхранването  и културната същност на човека.
България притежава едно от най-богатите в Европа  и най-съхраненото  биологично разнообразие благодарение на  географското си положение, климатични условия и релеф.  
Всички сме един общ организъм и затова трябва да се грижим за биоразнообразието, което е застрашено от неправомерно използване на природните ресурси.
Съвети за опазване на биологичното разнообразие на Земята.
Важна е  индивидуалната отговорност на всеки един човек. Всеки може да  помогне да бъде защитено биоразнообразието като:  
- се намали потреблението на материални стоки,  
- егнергията се консумира   разумно,  
- използва се  предимно  градски транспорт,
- употребяват се   повече природосъобразни  и рециклирани продукти, както и да се рециклират възможно повече отпадъци.
Опазването и защитеното  ползване на биологичното разнообразие в България  е регламентирано основно в три закона и подзаконовите нормативни актове към тях:
- Закона за биологичното разнообразие
- Закона за защитените територии
- Закона за лечебните растения
Нека заедно пазим биологичното разнообразие на Земята!

                                                                                                Клуб „ЕКОЛОГИЯ“


Автор: Наташа Соколова

Публикувано на: 22.05.2020 г. Видяно: 164 пъти