Успешно реализирали се


Образование:
1998-2002 г. Висше образование степен бакалавър в Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Икономика на търговията и кооперациите”.
2007 г. Завършена магистърска степен „Информационни системи във финансите и банковото дело” – съвместна програма на Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов и Институт по математика и информатика на БАН гр. София


Професионален опит:
2002-2006 г. Банков служител „Въвеждане на данни” в ОББ АД клон Перник, преминава през няколко длъжности в клона.
От 2006 г. Директор на ОББ АД клон „Струма” в гр. Перник, кв. Изток.
Образование:
1991-1996 г. ЮЗУ Неофит Рилски, Магистър, специалност “Финанси”, специализация “Публични финанси”.

Професионален опит:
1999-2010г. Счетоводител в Банка ДСК Кредитен специалист в Банка ДСК Ръководител екип Продажби в Банка ДСК Мениджър Продажби Малки и средни предприятия в Банка ДСК.
От 2010 г. Мениджър на клон Перник Изток на Банка ДСК.
Образование:
1980-1984 г. Университет за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводна отчетност и контрол”.
2000 г. Допълнителна квалификация Дипломиран експерт-счетоводител.
2002 г. Допълнителна специализация и придобит сертификат за извършване на независим одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.

Професионален опит:
1984-2004 г. Счетоводител, Зам. директор "Финанси", Главен счетоводител на БТК ЕАД, ТР „Далекосъобщения".
От 2005 г. Експерт-счетоводител на самостоятелна практика.
Образование:
1974-1978 г. Висш финансово-стопански институт „Д. Ценов” – гр. Свищов, специалност „Счетоводна отчетност”.

Професионален опит:
1978-2007 г. Специалист-икономист Главен специалист Главен счетоводител в Териториално подразделение на Национален осигурителен институт гр. Перник
От 2007 г. Директор на ТП на НОИ гр. Перник
Образование:
1972-1976 г. Висш икономически институт „Карл Маркс” – град София, специалност „Статистика”.

Професионален опит:
1976-2001 г. Специалист Главен специалист Началник отдел „Икономическа бизнес-статистика” в Териториално статистическо бюро Перник
От 2001 г. Директор на Териториално статистическо бюро Перник
Образование:
1971-1975 г. Висш финансово-стопански институт „Д. Ценов” – гр. Свищов, специалност „Финанси”.

Професионален опит:
1976-1981 г. Учител по икономически дисциплини в ПГИ – гр. Перник
1981-1988 г. Главен специалист финансов контрол в Строително-инвестиционен стопански комбинат – гр. Радомир; завеждащ финансово-икономически отдел при Окръжен съвет на БСФС; зам. директор по икономическите въпроси
1988-2011 г. Учител по икономически дисциплини в ПГИ – гр. Перник; 2002 г – хонорован преподавател във Варненски свободен университет; 2003 г. – лектор в Национален център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата - клон Перник; 2004 г. – лектор в Регионален център за интегриране гр. Перник
От 2001 г. Ръководител на финансово-счетоводна къща; съдружник в търговско дружество
Допълнителни умения Стенограф II степен
Образование:
1967-1971 г. Висш икономически институт „Карл Маркс” – град София, специалност „Счетоводна отчетност и контрол”.

Професионален опит:
1971-1978 г. Счетоводител Инспектор по кредити Началник отдел Заместник главен счетоводител в Българска народна банка – клон Перник
1978-2007 г. Главен счетоводител в Българска народна банка – клон Перник /сега ОББ клон Перник/
Образование:
1967-1972 г. Висш финансово-стопански институт „Д. Ценов” – гр. Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”.

Професионален опит:
1966-1978 г. Икономист, главен специалист в Окръжен народен съвет – град Перник, отдел „Търговия”
1978-2005 г. Отраслов директор БНБ – Окръжен клон гр. Перник Директор на банка „Хеброс” клон Перник Директор на „Росексимбанк” клон Перник