Международни проекти

„Практика за Европейско бъдеще“ - Еразъм+, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ - 2018-2019 г.

„Практика за Европейско бъдеще“ с регистрационен № 2018-1-BG01-KA102-047262 по програма Еразъм+, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“

Проектът с продължителност 12 месеца с партньор euroMind, Испания е насочен към повишаване на знанията и компетентността на учениците за бизнес администрацията и информационните технологии. Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците да усвоят практически умения в реална работна среда в страна от ЕС. 

Основни цели

- повишаване ключови компетенции и знания на нашите ученици и учители,които ще са директно свързани с потребностите на пазара на труда;

- повишаване качеството на образователната  услуга,която ще предлагаме посредством интернационализацията на образователния процес чрез сътрудничество с утвърдена организация предоставяща висококачествено практическо обучение в сферата на професионалното образование;

- подобряване възможностите на междукултурно разбиране чрез разширяване на езиковите компетенции.

- Повишаване осведомеността и разбирането на участниците за другите култури и страни

- засилване синергиите и преходите между формално,неформално образование,професионално обучение и заетост

Ползватели на проекта са ученици, обучаващи се в професионално направление "Стопанско управление и администрация" и "Приложна информатика" на възраст от 16 до 18 год., владеещи английски език - ниво В1, с успех - много добър.

Ще осъществим 1 партньорска среща в Севиля през юли 2018 за сформиране на екип, уточняване на работните места, образователните програми и графиците за обучение и мониторинг, културната подкрепа и социално-битовите условия за престоя;с партньора ще подпишем "Споразумение за качествено обучение". Ще извършим подбор на по 16 участници в мобилността  за всяко от направленията/след писмено съгласие от родителите/ и по 2 придружаващи лица. След подбор ще се проведе педагогическа подкрепа за запознаване с бизнес средата в Испания, културна и психологична подкрепа за запознаване с културата и традициите, а езиковата подготовка  ще е чрез онлайн платформа. Ще проведем родителски срещи с информация за всички аспекти на пътуването и стажа. Подготовката на пътуването ще се извърши от изпращащата страна, спазвайки европейското законодателство. Мобилността ще се осъществи  през периода септември-октомври,март-април на 2018 г. и 2019 г. С всеки ученик, преди началото на мобилността, изпращащата и приемаща страна ще сключат "Споразумение за обучение", подписано и от родителите на непълнолетните ученици. С придружаващите лица ще сключим "Споразумение за мобилност" за задълженията и ангажиментите им по проекта. Ще информираме заинтересованите лица за стартирането на проекта и за постигнатите резултати. През есента на 2018г. в компании от Севиля ще работят по 16 ученици в бизнес администрация, а през пролетта на 2019 – 16 ученика ще проведат практическо обучение в ИТ компания, с по 2 придружаващите лица за всяка група. Мобилността е с продължителност по 2 седмици за всяка от групите. Обучението ще приключи с представяне на презентация от всеки участник на английски език  за оценка на придобитите професионални и езикови компетентности. Придобитите  компетентности ще бъдат удостоверени с Europass Mobility Certificate и ECVET. След края на първата мобилност сертифицираните ученици ще създадат онлайн базиран сборник с бизнес кореспонденция на английски и български език, а в края на  втората мобилност учениците от направление „Приложна информатика“ ще създадат уеб базирана компютърна игра с образователна цел. Продуктите от ПОО на учениците ще са достъпни за ползване през уеб платформа за всеки, който има желание, след регистрация в платформата. Участниците ще имат възможност чрез работата в реална мултикултурна среда да надграждат и да приложат на практика наученото, да придобият самоувереност в собствените си способности и да се подобрят шансовете им за успешна реализация на европейския пазар на труда. Придружаващите учители ще окажат незаменима помощ в психологично отношение на учениците, голяма част от които за първи път ще пътуват извън България.

“Internship for European Future” Project № 2018-1-BG01-KA102-047262, “Erasmus +” Program, KA1, Sector “Mobility for VET learners and staff”

The duration of the project is 12 months and it is going to be implemented in a partnership with EuroMind, Spain.It aims at enhancing students` knowledge and competences in the sphere of business administration(BA) and IT. The implementation of the project will enable students to acquire practical skills in a real working environment in an EU Member State. Main goals:

-enhance key competences and skills of our students and teachers,which will be directly connected with the needs of the labor market

-increase the quality of the educational service we will offer through internationalization of the educational process in a collaboration with an approved organization, that provide high quality VET

-improve the abilities for multicultural understanding and awareness through learning foreign languages

-improve the intercultural awareness

-reinforce synergies and transitions between formal, informal education, vocational training, employment and entrepreneurship

The beneficiaries of the project are students, aged 16 to 18,with a level of English language fluency B1,grade average-very good.1 partners` meeting will be held in Seville in July 2018.The goal will be to set up a team, to select the jobs, curricula and timetables for training and monitoring, cultural support and social and living conditions for the stay.The partners are going to sign a Learning Agreement and a Memorandum of Quality.

32 students /whose parents are to provide a written consent for participation/ and 4 accompanying persons are going to be selected to participate in the mobility. After the selection phase the students are going to receive pedagogical and psychological support to familiarize them with the Spanish business environment, cultural support to introduce them to the Spanish culture and traditions. Their language fluency is going to be enhanced via an online platform. A parents`meetings will be organized to inform them about all aspects of the trip and the internship.The preparation for the trip is going to be done by the sending country in compliance with the European legislation. The mobility is going to take place in the period September-October 2018 and March-April 2019.Before the beginning of the mobility, all students are going to sign individual Training Agreements with the sending and the host parties. These agreements are also going to be signed by the parents of minor students. Mobility Agreements are going to be signed with the accompanying persons, listing their duties and commitments under the project. All stakeholders are going to be informed about the launching of the project and the achieved results. During the autumn of 2018, 16 students are going to be trained in BA and during the spring of 2019 another 16 students-in IT in Seville’s companies, with 2 accompanying persons per group. The duration of the mobility is 2 weeks for each group. All students are going to conclude their training with individual presentations in English that are going to evaluate the professional and language competences acquired. The Europass Mobility Certificate, ECVET are going to certify the acquisition of the new competences. After the end of the 1-st mobility the certified students are going to set up an online web-based book with business correspondence in English and Bulgarian and at the end of the second mobility the students are going to set up an web based computer game with educational aim. The students’ products of the VET will be available for use through the web-based platform for everyone, after a registration in the platform. The participants will have the opportunity, through VET in real multicultural working environment to develop and practice their knowledge and skills; to gain experience and acquire self-confidence in their abilities; to rise the chances for successful realization on the European labor market. The accompanying persons will lend students psychological support to deal with the different cultural and working environment, as the predominant part of them will be for the first time in a foreign country.

инж. Румяна Иванова - Ръководител на проекта

Директор на Професионална гимназия по икономика град Перник. Притежава образователно-квалификационна степен Магистър, придобита от ВИХВП град Пловдив и професионална квалификация инженер. Има специалност „Химия и опазване на околната среда" и професионална квалификация учител от ХТИ град София, а също и специалност „Мениджър в международния туризъм" придобита във ВТУ град Велико Търново.

В процеса на натрупване на професионален опит е придобила добри комуникативни умения, умения за координиране, управление и администриране на хора и ресурси, мотивиране на участниците в екипа, с който работи и социални умения като: адаптивност, толерантност, умения за справяне с конфликти, умения за организиране на общата работа и разпределение на функции и задължения. Участвала е в изготвянето и реализирането на следните проекти: Ритуализация на училищния живот" по програма „Училището - желана територия за ученика" - координатор; Ученически и студентски практики” BG051PO001-3.3.07, Компонент 1 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. През 2009-2010 година е координатор и учител-обучител. През 2012-2013 е наблюдаващ учител, а в периода 2013-2015 година е ръководител на проекта в Професионална гимназия по икономика град Перник; Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)", схема BG051POOOI-4.2.05-0001 "Развитие на човешките ресурси“. През 2009-2010 година е координатор, а в периода 2013-2015 година е ръководител на проекта в Професионална гимназия по икономика град Перник. През 2012-2013 година е ръководител на клуб и др.

Надежда Исакова - Координатор на проекта

Учител по Английски език в ПГИ.  Притежава образователно-квалификационна степен магистър по „Международни икономически отношения“от УНСС и Английска филология от Пловдивски университет „Паисии Хилендарски“. Има опит при подготовката, оценяването и отчитането на проекти по ОП „Конкурентоспособност“, ОП „ПРСР“, ФАР. Владее английски език на ниво С2, ползва немски език на ниво B2. Натрупала е социални, организационни и управленски умения при работата си в Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия и Министерство на икономиката. Участвала е в комисии за оценка на проектни предложения, както и в последващото управление и финансова оценка на проекти.

 

 

Капка Симеонова - Финансист на проекта:

Главен счетоводител в ПГИ. Притежава образователно-квалификационна степен магистър, специалност Счетоводство и контрол и специалност Педагогика на обучението по техника и технологии, придобити в ЮЗУ Благоевград.  Участвала е като финансист в проекти:

- „Ученически и студентски практики” BG051PO001-3.3.07, Компонент 1 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“-2013-2014 г.;

- „Квалификация на педагогическите специалисти" BG051PO001-3.1.03-0001по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

-  Проект „УСПЕХ ", схема BG051POOOI-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора", no Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Людмил Велинов - Координатор обучения

Старши учител по теоретично обучение, приложна информатика и ИТ в ПГИ, магистър - специалност "Образователен мениджмънт",  компютърен инженер - специалност "Компютърни системи и технологии" и педагогическа правоспособност - учител по информатика от ЮЗУ "Н. Рилски" град Благоевград. Завършил е Езикова гимназия. Владее (писмено и говоримо) английски, немски и руски език. Придобил е Европейски компютърен сертификат “XPERT” към Сдружението на Германските Народни Университети.

 

Гергана Христова – Технически секретар

Учител по Английски език. Магистър по английска филология.


Guidance of Business Documents - Наръчникът е изтеглен 1063 пъти

Pernik vs Sevilla - Quiz Game - Играта е изтеглена 907 пъти

„Еразъм + за ПГИ +“ - Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование" - 2018-2019 г.

„Еразъм + за ПГИ +“ с регистрационен № 2018-1-BG01-KA101-047356 по програма Еразъм+, КД1, сектор „Училищно образование“

Проектът с продължителност 12 месеца с партньори Alpha Collage of English, Дъблин; EuroPass Teacher Academy и International House Barcelona е насочен към повишаване на знанията и компетентността на учителите от ПГИ в областта на информационните технологии и преподаването на бизнес английски език. Реализирането на проекта ще даде възможност на учителите да усвоят практически умения в мултикултурна среда в страна от ЕС.

Основни цели

- Подкрепа в професионалното развитие на работещите в ПГИ чрез повишаване на чуждоезиковите компетенции на педагогическия екип чрез иновации и подобряване на качеството на преподаване;

- повишаване на разбирането и толерантността към други култури чрез осъществяване на връзка с други преподаватели изправени пред същите проблеми.;

-повишаване на капацитета и привлекателността и разпознаваемостта на ПГИ като институция, предлагаща качествено, иновативно, интерактивно и насочено към създаването на умения обучение с интернационален характер.

- подпомагане на преподавателските умения, свързани с чуждоезиковото професионално обучение, което да отговаря на променящите се изисквания на интернационализираната бизнес среда, което ще има директна връзка с повишаване на качеството на образованието и подготовката на висококвалифицирани кадри за бизнес

- международно разпознаване на придобитите квалификации от нашите учители, което ще има пряко въздействие върху повишаване престижа на ПГИ и разпознаването му от общността и работодателите като доставчик на адекватно образование, което формира професионални компетентности, нужни на бизнеса

- обмен на информация и създаване на партньорство с европейски обучителни институции

Гергана Христова - Социални медии и уеб решения за класната стая

Бях на обучение на тема „Социални медии и уеб решения за класната стая” през месец октомври в гр. Барселона, Испания, проведено от Europass Teacher Academy. То се проведе в Barcino School, едно страхотно училище с изключителни преподаватели – лъчезарни хора, професионалисти изпълнени с ентусиазъм и енергия. Курсът беше наистина много полезен за мен и за бъдещото ми развитие като учител. Онлайн платформите и начините за използване на технологиите, които ни бяха показани, ще ми помогнат много в работата ми с учениците, като начин за мотивация и повишаване на заинтересоваността към учебния процес в час. Освен знанията, които ни дадоха, беше подготвена и културна обиколка на забележителностите в града. Една невероятна възможност за обучение и опознаване на чужда култура заедно! Благодаря на Еразъм+ и Професионална гимназия по икономика, на г – жа Иванова, за тази възможност!

 

 

Надежда Исакова - Използване на технологиите в класната стая

Взех участие в мобилност „Using Technology in the Classroom” в Ирландия с обучителна организация Алфа Колидж, Дъблин. Мобилността, осъществена с финансовата подкрепа на програма Еразъм +, ми даде възможност да се запозная с методите за внедряване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в преподаването и ученето чрез осигуряване на подкрепа за учене и достъп до образователни ресурси със свободен достъп(ОРСД). Изключително полезни бяха модулите за създаване на дигитална класна стая, методична разработка на „flipped lesson” (обърнат урок) и модула за създаване на авторски учебни материали с помощта на технологиите. Мобилността ми даде възможност да повиша уменията и увереността си в използването на редица приложения. Безценен беше и контактът с колегите от Полша, Германия, Чехия, Хърватска, с които успяхме да обменим опит и да разивем заедно преподавателските си умения в една спокойна и много позитивна среда. С удоволствие внедрявам наученото в ежедневната си работа с учениците от ПГИ – Перник.

 

 

Надежда Исакова - „Teaching Business English” - Преподаване на бизнес английски

Курсът, в който взех участие, беше изключително професионално структуриран. Курсът се води от един от авторите на системата за обучение по бизнес английски „One:One” – Браян Бренан. Изключително удоволствие е да се работи с него и да се попива от неговия многогодишен опит в сферата на преподаване на бизнес английски. Обучението беше насочено към развиване на практическите умения на обучаващите се, адаптиране и създаване на собствени учебни материали. Курсът беше на изключително високо ниво, което ми позволи да повиша чуждоезиковите си компетенции. Вярвам, че чрез тази възможност, която имах ще доприне са за подобряване качеството на преподаване в часовете по Чужд език по професията в ПГИ- Перник.

"Езици + за ПГИ +" - Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование" - 2019-2020 г.

"Езици + за ПГИ +" с регистрационен № 2019-1-BG01-KA101-061785 по програма Еразъм+, КД1, сектор Училищно образование

Проектът с продължителност 12 месеца с партньори Alpha Collage of English, Дъблин; EuroPass Teacher Academy и International House Barcelona е насочен към повишаване на знанията и компетентността на учителите от ПГИ в областта на информационните технологии и преподаването на бизнес английски език. Реализирането на проекта ще даде възможност на учителите да усвоят практически умения в мултикултурна среда в страна от ЕС.

Проектът с продължителност 12 месеца с партньори Alpha Collage of English, Дъблин; EuroPass Teacher Academy, IFOM, Horizonte е насочен към повишаване на знанията и компетентността на учителите от ПГИ в областите на чуждоезиковото обучение и социалните умения. Реализирането на проекта ще даде възможност на учителите да усвоят практически умения в мултикултурна среда в страна от ЕС. Основни цели - Подкрепа в професионалното развитие на работещите в ПГИ чрез повишаване на чуждоезиковите компетенции на педагогическия и управленския екип чрез иновации и подобряване на качеството на преподаване - повишаване на разбирането и толерантността към други култури чрез осъществяване на връзка с други преподаватели изправени пред същите проблеми. - повишаване на капацитета и привлекателността и разпознаваемостта на ПГИ като институция, предлагаща качествено, иновативно, интерактивно и насочено към създаването на умения обучение с интернационален характер. - подпомагане на преподавателските умения чрез усвояване на нови методи на преподаване с насока обучение чраз учене базирано на проекти PBL, , което ще има директна връзка с повишаване на качеството на образованието и намаляване на разликата между слади и отлични ученици. - международно разпознаване на придобитите квалификации от нашите учители, което ще има пряко въздействие върху повишаване престижа на ПГИ и разпознаването му от общността и работодателите като доставчик на адекватно образование, което формира професионални компетентности, нужни на бизнеса - обмен на информация и създаване на партньорство с европейски обучителни институции, Ползватели на проекта са учители от ПГИ-Перник с амбиция да се развиват и усъвършенстват. Планирани са 8 мобилности. Мобилностите ще се осъществят през периода юли-септември 2020 г. С всеки учител, преди началото на мобилността, изпращащата и приемаща страна ще сключат "Споразумение за мобилност" за задълженията и ангажиментите им по проекта. Ще информираме заинтересованите лица за стартирането на проекта и за постигнатите резултати. Мобилностите ще са с продължителност по 2 седмици за всяка. Осъществяването на 1 мобилност за усвояване на метод "English Language + Project Based Learning" съчетано с повишаване езиковите умения на преподавател по английски език с цел намаляване разликата между слаби и силни ученици и внедряване на този иновативен метод в дейността на ПГИ. Насочена е към подпомагане създаването на кадър с профил учител по Английски език Осъществяването на 1 мобилност за повишаване на езиковите умения на учител по Немски език. Насочена е към подпомагане създаването на кадър с профил учител по Немски език. Осъществяването на 2 мобилности за повишаване на езиковите умения на преподавателя по Учебно Трениовъчни Фирми и директора на училището, което ще даде възможност за по добра комуникация с бизнес сектора и повишаване на качеството на работа в тази сфера. Осъществяването на 4 мобилности e насочен към педагогическия и управленски персонал на училището, като идеята е да се покрие цялостно вертикалната структура - директор/втори гимназиален етап/първи гимназиален етап/ педагогически съветник. Обучението е свързано с усвояване на стратегии за справяне с конфликтни ситуации и изграждането на сигурност в учителите, че те могат да се справят в такива ситуации. Придобитите компетентности ще бъдат удостоверени с Europass Mobility Certificate, сертификати за участие от приемащите организации с описани дейности и срок на обученията. След края на мобилностите сертифицираните учители ще предадат своя опит на колегите си.

"TEACHING STRATEGIES, CONFLICT MANAGEMENT, AND EMOTIONAL LITERACY" Флоренция, Италия

Надежда Исакова – Учител по Чужд език по професията, класен ръководител в първи гимназиален етап


Лиляна Владова – Учител по Английски език, класен ръководител във втори гимназиален етап


Мирослава Мирчева – Педагогически съветник


Румяна Иванова – Директор на ПГИ-Перник


"Intensive English Language Course For Education Staff" Болоня, Италия

Румяна Иванова – Директор на ПГИ-ПерникСимона Кирилова-Димитрова – Учител по УТФ


"Refresher course for German language teachers" Регенсбург, Германия

Ивета Трайчева – Учител по философия и немски език"Theory and practice of Project Based Learning + General English Language Training" Дъблин, Ирландия

Надежда Исакова – Учител по Чужд език по професията

„Професионално образование за европейско бъдеще“, Еразъм+, сектор "Професионално образование и обучение" - 2019-2020 г.

„Професионално образование за европейско бъдеще“ с регистрационен № 2019-1-BG01-KA102-061808 по програма Еразъм+, сектор "Професионално образование и обучение"

Проектът е с продължителност 15 месеца с партньор Vitalis -Германия и е насочен към придобиване на практическите умения от ученици от 9 и 10 клас от дуална система в ПГИ чрез стаж в Германия,запознаване на учители по VET с немската образователна система и работна среда.

Реализирането на проекта ще даде възможност на ученици и учители от ПГИ да усвоят практически умения в реална работна среда в Германия Цели на проекта -Придобиване на практическите умения на учениците 9 и10 клас от дуална система в ПГИ и улесняване прехода към работно място и обучение във II- ри гимназиален етап -Запознаване с основите дейности на търговията и логистиката,придобиване на познания за работата в търговска фирма в Германия от учениците в 9 и 10 клас,специалност" Търговия" и "Икономика и мениджмънт" -Практическо запознаване на учителите по VET със спецификата на дуалната система,образователната система и работната среда в Германия -Повишаване на квалификацията на учителите по VET,запознаване с иновативни методи и техники на преподаване -Разширяване на социалната и езиковата компетентност на учениците и учителите -Валидиране на професионални компетентности чрез трансфер на кредити посредством ECVET,подкрепа за качеството на учене в процеса на работа и признаване на компетенциите,придобити през периоди на обучение в чужбина -Повишаване осведомеността и разбирането на за другите култури и страни -Осъществяване на транснационално сътрудничество между ПГИ и VITALIS -Засилване на синергиите и преходите формално-неформалнообучение -Повишаване институционалния капацитет и международното измерение на ПГИ -Повишаване на осведомеността на ученици,учители,родители и заинтересовани лица от възможностите за практическо обучение и мобилност в Европа Ползватели на проекта са ученици от 9 и10 клас на дуалната система,с английски езикВ1,успех над 4.50 и учители по VET-с английски език-В1. Ще сформираме екип за управление,ще организираме пресконференции за представяне на дейностите и екипа на проекта.Ще осъществим виртуална партньорска среща за уточняване на работните места, образователните програми,графиците за обучение,мониторинг и оценка,културната подкрепа,социално-битовите условия за престоя.С партньора ще подпишем"Споразумение за сътрудничество" и"Споразумение за качествено обучение".Ще извършим подбор на 20 ученици за мобилността след писмено съгласие от родителите,2 придружаващи лица,6 учители по VET по критерии оповестени на сайта на ПГИ и информационни табла в гимназията.След подбор ще се проведе педагогическа,езикова,културна и психологическа подкрепа за участниците в мобилността за запознаване с образованието в Германия,ECVEТ,с немската култура.Ще проведем родителска среща с информация за пътуването и стажа.Подготовката на пътуването ще се извърши спазвайки европейското законодателство.Мобилността на учителите ще се осъществи мартаприл 2020 г,за учениците април 2020 г.С всеки учител по VET и ученик, преди началото на мобилността, изпращащата и приемаща страна ще сключат"Споразумение за обучение",подписано от родителите на учениците,с придружаващите лица ще Покана 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility Идентификационен номер на формуляра KA102-00F408F0 Краен срок за кандидатстване (брюкселско време) 12 Feb 2019 12:00:00 BG 52 / 57 сключим"Споразумение за мобилност" за задълженията и ангажиментите им по проекта.Мобилността е с продължителност 1 седмица за учителите и 2 седмици за учениците.20 ученици от 9 и 10 клас на дуалната система ще проведат 65 часа практическо обучение в реална работна среда в Германия,ще познават основите дейности на търговията и логистиката ,ще придобият професионални умения и международен опит.Обучението ще приключи с оценка на придобитите практически професионални умения и ще бъдат удостоверени с ECVET,Europass Mobility и за участиеVitalis сертификат.6 учители по VET ще проведат 35 часа практическо обучение,ще познават спецификата на дуалната система,образователната система и работната среда в Германия,иновативни методи и техники на преподаване.6 учители по VET ще получат Europass Mobility,Vitalis сертификат и признаване на квалификационни кредити от РУО-Перник,които ще ползват в педагогическа атестация2020/21г.Учениците и учителите ще разширят езикова и социална си компетентност.Ще оценим качеството на мобилността чрез прилагане на съгласувани с партньора критерии и процедури.Сертифицираните ученици ще създадат"Сборник по безопасност на труда в търговска фирма",а учителите "Наръчник за дуално обучение".Тези материали ще са достъпни през уеб платформа след регистрация.Ще се засили връзката формално- неформално образование,ще се повиши институционалния капацитет и международно измерение на ПГИ,ще се повиши осведомеността за мобилности в Европа.Очакваната полза е за повишаване привлекателността на ПОО,мотивиране на други образователни институции да реализират мобилност, да се интернационализират,което ще допринесе за подобряване на Българската и Европейската образователна система.В дългосрочен план-подобряване на квалификацията на работната сила, развитие на бизнеса, устойчиво развитие на икономиката и повишаване благосъстоянието и качеството на живот на нашата общност.

„Професионално образование за европейско бъдеще“ с регистрационен № 2019-1-BG01-KA102-061808 по програма Еразъм+, сектор "Професионално образование и обучение"

The 15-month project,with Vitalis-Germany as a partner,is aimed at acquiring the knowledge and practical skills of 9th and 10th grade students from a dual system in the PHSE through an internship in Germany,introducing the German education system and working environment to 6 VET teachers.

The realization of the project will enable students and teachers from the PHSE to acquire practical skills in a real working environment in Germany Project goals - Acquiring the practical skills of 9th and 10th grade students from a dual system in the VET and facilitating the transition to a workplace and training in the second high school stage - Understanding the basic activities of commerce and logistics,acquiring knowledge of the work in a trading company in Germany by the students in the 9th and 10th grade,from specialties "Trade" and "Economics and Management" -Practical introduction of VET teachers to the specifics of the dual system,to the education system and work environment in Germany -VET teacher training,acquainting with innovative methods and teaching techniques -Expanding the social and linguistic competence of students and teachers - Validation of professional competences through credit transfer through ECVET,support for the quality of learning in the work process and recognition of competences acquired during periods of study abroad - Raising awareness and understanding of other cultures and countries - Implementation of transnational cooperation between PHSE and VITALIS - Strengthening synergies and transition between formal-informal learning - Increasing the institutional capacity and international dimension of the PHSE - Raising the awareness of students, teachers, parents and stakeholders about the opportunities for practical learning and mobility in Europe Beneficiaries of the project are students from the 9th and 10th grade of the dual system,with English level B1,overall average over 4.50 and VET teachers with B1 level English. We will create a management team,organize press conferences to present the activities and the team of the project.We will implement a virtual partner meeting to specify the workplaces, educational programs, training schedules, monitoring and evaluation, cultural support,social living conditions for the stay.With partner we will sign a "Cooperation Agreement" and a "Quality Training Agreement". We will select 20 students for mobility after written consent from parents,2 accompanying persons,6 VET teachers according to criteria published on the PHSE website and information boards.After selection, pedagogical, linguistic, cultural and psychological support will be provided to the participants about the German Education,ECVET, German culture.The preparation of the trip will be carried out in compliance with the European legislation. Teacher mobility will take place in March-April 2020 and for students in April 2020.With each VET teacher and student,before the start of mobility,the sending and host parties will sign a "Learning Agreement" with students’ parents;with the accompanying persons we will sign a "Mobility Agreement" for their obligations and commitments under the project.The mobility will last 2 weeks for the students and 1 week for the teachers.The acquired practical and professional skills and will be certified with Europass Mobility, ECVET.We will assess the quality of mobility by applying criteria and procedures that are consistent with the partner’s criteria and procedures. Certified students will create a "Labor Safety Compendium in a Trading Company" and teachers "Dual Training Manual".These materials will be available through the web platform after registration. 20 students from the 9th and 10th grade of the dual system will hold 65 hours of practical training in a real working environment in Germany, will become familiar with the basic activities of trade and Покана 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility Идентификационен номер на формуляра KA102-00F408F0 Краен срок за кандидатстване (брюкселско време) 12 Feb 2019 12:00:00 BG 54 / 57 logistics, acquire professional skills and international experience.6 VET teachers will be trained for 35 hours and will become familiar with the specifics of the dual system,the education system and working and environment in Germany,innovative methods and teaching techniques. Pupils and teachers will extend their language and social competences.20 Students will receive ECVET and Europass and 6 VET teachers-Europass and recognition of qualification credits from the RED-Pernik, which will be used for their attestation in 2020/2021.The formal-informal relationship, the institutional capacity and the international dimension of the PHSE and and awareness of mobility in Europe will be enhanced. The expected benefit is to increase the attractiveness of VET,motivate other schools to realize mobility,internationalize,which will contribute to improving the Bulgarian and European education system.In the long run,improving the qualification of the workforce,business development,sustainable developing the economy and increasing the well-being and quality of life of our community

„Професионални умения за Европейско бъдеще“, Еразъм+, сектор "Професионално образование и обучение" - 2020-2021 г.

„Професионални умения за Европейско бъдеще“ с регистрационен №2020-1-BG01-KA102-078274 по програма Еразъм+, сектор "Професионално образование и обучение"

Проектът е с продължителност 19 месеца и партньори Vitalis - Германия и AROCCA - Италия. Насочен е към повишаване на професионалната компетентност на учениците за е-търговия, маркетинг и административно техническа дейност; усвояване на иновативни методи на преподаване от учители преподаващи по професионална подготовка /ПП/ и повишаване качеството на предлаганата образователна услуга от ПГИ. Реализирането на проекта ще даде възможност на ученици и учители да придобият практически умения в трудова среда в EU.

Основни цели:

- развитие на практически умения и улесняване прехода към работно място чрез мобилност на 22 ученици;

- развитие на педагогическите умения на 4 учители преподаващи по ПП и усвояване на иновативни подходи и методи на преподаване чрез наблюдение и обмяна на опит с образователни институции и експерти,запознаване с ПОО и трудовата среда в Италия;

- придобиване на ключови компетентности и меки умения в мултикултурна среда от учениците и повишаване на езиковата им компетентност /работният език на проекта е английски език/;

- валидиране на професионални компетентности на 22 ученици чрез ECVET;

- устойчивост и мултиплициране на учебните резултати и предаване на придобити в мобилността компетентности на учители и ученици от ПГИ;

- повишаване осведомеността и разбирането на EU начин на живот и култура с посещения на обекти на културно-историческото наследство и настоящето в Италия/Германия;

- повишаване институционалния капацитет и международното измерение на ПГИ с реализирането на образователен проект в сътрудничество с Vitalis и AROCCA

Ползватели на проекта са ученици от дневна и дуална форма, от направления "Стопанско управление и администрация" и "Приложна информатика".

Мобилностите се осъществиха в периода юни - август 2021.

Борислава Илиева

Commerce Marketing

Марчела Миткова

Commerce Marketing

Мартин Крумков

Commerce Marketing

Стилян Йорданов

Commerce Marketing

Антъни Антонов

Digital Business E-Shop

Илиан Верчов

Digital Business E-Shop

Красимир Ценев

Digital Business E-Shop

Кристиян Викторов

Digital Business E-Shop

Михаела Стоянова

Digital Business E-Shop

Теодор Петров

Digital Business E-Shop

Васил Василев

Digital Business E-Shop

Александра Шаркова

Administration - Paperless Office

Джулиана Попова

Administration - Paperless Office

Едуард Балтов

Administration - Paperless Office

Никол Маламова

Administration - Paperless Office

Никол Ненкова

Administration - Paperless Office

Радослав Богоев

Administration - Paperless Office

Светозара Манолова

Administration - Paperless Office

Валентина Макариева

Administration - Paperless Office