Документи

Административни услуги, предлагани от ПГИ - гр.Перник

Приемане и преместване на ученици
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение иСвидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверенияза валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелстваза валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Други документи на ПГИ - гр.Перник

Правилник на ПГИ - гр. Перник за учебната 2018/2019 г.
Актуализирана Стратегия за развитие на ПГИ за периода 2019-2020 г.
Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 г.
Годишен план за дейността на ПГИ за учебната 2019/2020 г.
Заповед за форми на обучение в ПГИ за учебната 2019/2020 г.
Дневен режим за първи срок в ПГИ за учебната 2018/2019 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГИ за учебната 2019/20 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане в училище
Етичен кодекс на ПГИ за учебната 2019/2020 г.
Инструкция за безопасно движение по пътищата
Взаимодействие на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училищата при случаи на инциденти с деца
Изпълнение на Междуинституционалния план за действие и превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Спортен календар за учебната 2018/2019 г.

Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 25.03.2019 г.
Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 10.01.2019 г.
Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 23.10.2018 г.
Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 29.03.2018 г.
Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 12.01.2018 г.
Протокол №1 от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 19.12.2016г.
Отчет за дейността на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник за учебната 2016/2017 г.


Препис на Протокол на Педагогическия съвет при ПГИ от 26.11.2018 г.

Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2019 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2019 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2019 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2015 г.

Проект на бюджет 2019 г.
Проект на бюджет 2018 г.