Други

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ
Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех

Цел на иновацията - Целта на иновацията е повишаване качеството на обучението и подобряване на образователните резултати на учениците. Прилаганата иновацията ще:
- доразвие и обогати съществуващата образователната среда, повиши привлекателността на ученето и мотивираността на учениците за включване в учебния процес;
- направи възможно по-добро разбиране и осмисляне на учебното съдържание чрез използване на информационни и комуникационни технологии и подобряване на дигиталните компетентности на ученици и учители;
- провокира критично мислене, креативност, творчество, целенасоченост и самостоятелност на учениците;
- направи възможно прилагането на различни методи и инструменти, които правят ученето интересно и полезно за учениците, а придобитите компетентности осигуряват професионална и личностна реализация.
Описание на иномацията - Иновацията е в раздел - "Иновативни методи на преподаване и образователна среда". Включва организиране на 4 мобилни класни стаи с възможност за трансформиране на учебното пространство, при променящите се нужди на иновативната педагогика - преместване на модулните маси в класната стая подходящо за работа по групи, за наблюдаване на видеоурок или за самостоятелна работа при проверка на знанията.
На учениците ще бъдат предоставени лаптопи за работа в клас.
Използването на мобилни устройства, интернет ресурси и разнообразни интерактивни методи ще даде възможност всеки един от обучаваните да съпреживее случващото се в учебния час като активен участник в дейността. Учебният процес ще бъде наситен с използване на ИКТ чрез:
• Демонстрации и симулации с добавена реалностчрез електронните платформи smart classroomи mozaBook;
• Електронни уроциот образователната платформа „Училище 365“, електронните платформи smart classroom, mozaBook, “Уча се“ и др.;
• Уеб-базирани упражнения и игри чрез уеб приложението Learning Apps и образователната платформа Kahoot;
• Създаване на споделени документи при групова или екипна работа на учениците чрез използване на приложенията на образователната платформа „Училище 365“, хранилище Google Drive и др.;
• Създаване и изпълнение на онлайн тестове чрез образователната платформа „Училище 365“ и среда за обучение Edmodo.
Обучението ще се извършва чрез демонстрации, преживяване, действие, творческа дискусия, учебно-изследователска дейност и работа в екип.
Иновацията ще бъде с продължителност 4 години и ще проследи развитието на обхванатите ученици през курса на обучение.
През първите две учебни години иновативно ще работят най-малко 7 учители по общообразователна подготовка, които ще обучават учениците по английски език, математика, информационни технологии, история и цивилизации, биология и здравно образование. През следващите две учебни години включените в проекта ученици ще бъдат в 11 или 12 клас и ще се обучават иновативно по математика, чужд език по професията – английски език и по още два предмета от професионалната подготовка в зависимост от специалността.
Очакваните резултати са:
• Създаване на 4 мобилни класни стаи;
• Обучени 13 преподаватели за прилагане на иновацията;
• Проведени уроци чрез кооперативния метод на обучение;
• По-високи образователни резултати;
• Повишаване на интереса и мотивацията за учене;
• Придобиване на ключови компетентности: дигитални, за междуличностно общуване, вземане на решения, критично, самокритично и креативно мислене, сътрудничество и работа в екип.
Индикаторите за напредъка ще бъдат:
• % проведени уроци чрез кооперативния метод на обучение;
• резултати от входно-изходна диагностика;
• среден успех на учениците по предмети;
• удовлетвореност на ученици, учители и родители;
Проектът ще се смята за успешен, ако в края на четвъртата година:
• Над 30% от уроците по предмети, за които се прилага иновацията, се провеждат с използване на ИКТ и кооперативен метод на обучение;
• Средният успех на учениците се повиши с 20% по предметите, за които се прилага иновацията;
• При проведените анкети се отчита по-висока степен на удовлетвореност и засилен интерес при учениците, включени в проекта.
План за изпълнение на иновацията по учебни години
Учебна 2018/2019 г. - През първата година ще доизградим материалната база, гарантираща функционална училищната учебна среда, която да осигури възможността за прилагане на иновативните методи на преподаване. Ще обзаведем с модулни маси 4 класни стаи и ще предоставим на учениците таблети, които да използват съобразно учебното съдържание и конкретните нужди от визуализация или споделяне на електронно съдържание. Ще се проведе външна квалификация с иновативните учители за използване на електронни платформи и създаване на съвременно електронно учебно съдържание с продължителност 32 часа присъствено обучение. През втория учебен срок ще бъдат приложени иновативнте методи на преподаване в 50 % от учебните часове и ще бъдат изготвени не по-малко от 10% онлайн уроци по всеки от предметите, избрани за иновацията.
Учебна 2019/2020 г.
- Външна квалификация с иновативните учители за работа с електронно учебно съдържание, създаване на онлайн упражнения, тестове и оценяване с продължителност 16 присъствени часа.
- Прилагане на иновативни методи на преподаване в 60% от учебните часове и не по–малко от 20% разработени онлайн уроци по избраните предмети по иновативен начин.
- Споделяне на иновативните практики и провеждане на открити уроци по предмети пред учители от ПГИ и други училища.
- Създаване на банка от електронни уроци и ресурси, които могат да се ползвани от всички учители в училището.
- Вътрешно-училищна квалификация от учителите-новатори за иновативните методи на преподаване и възможностите на новата образователна среда.
- Анализ на образователните резултати за иновативните ученици и корекции при недостатъчен напредък.
Учебна 2020/2021 г.
- Включване на други предмети и учители в иновативния начин на обучение: чужд език по професията, обща икономическа теория, право, бизнес комуникации, уеб дизайн.
- Външна квалификация за разширяване и надграждане на компетентността на учителите-новатори за работа със симулационни модели и ситуационни методи на преподаване, за създаване на близка до реалността образователна среда, в която учениците да придобиват увереност във възможностите си за справяне в реална работна среда, да решават проблеми и да дават идеи.
- Реализиране на 30% онлайн уроци и 70% иновативно преподаване.
- Споделяне на иновативните практики и провеждане на открити уроци по предмети пред учители от ПГИ и други училища.
- Анализ на образователните резултати за иновативните ученици и корекции при недостатъчен напредък.
Учебна 2021/2022 г.
- Включване на нови от предметите от професионалната подготовка и на други учители в иновативния начин на обучение: електронна търговия, разработване на бизнес проект, маркетинг.
- Външна квалификация според проблеми и нужди на учителите новатори.
- Налична банка от електронни уроци, упражнения и тестове с 600 електронни ресурси, достъпни за използване от другите учители в училището и извън него. - Реализиране на 30% онлайн уроци и 70% иновативно преподаване.
- Изградена учебна и училищна култура за иновативно обучение, привлечени към идея и желание за иновации на 60% от учителите в ПГИ.
- Задълбочен анализ на образователните резултати на учениците и оценка на удовлетвореността на всички участници в иновацията. При оценяване на проекта като успешен следва разширяване обхвата на иновацията.

Очаквани резултати от иновативния процес
Резултати за учениците по години
През първата година се очаква учениците да се адаптират към новите условия и методи на обучение.
През следващите години се очаква учениците да повишат компетентността и да подобрят уменията си за:
• работа с електронни ресурси /уроци, упражнения, тестове за самоподготовка/
• търсене, анализ и избор на подходяща информация по поставени задания
• работа в екип за решаване на проблеми и прилагане на знанията в ситуации от реалния живот
• водене на дискусия, аргументиране и презентиране
• изготвяне на проекти, развиващи критично мислене и креативност
Очаква се да подобряват образователните си резултати и повишат средния си успех с не по-малко от 5% за всяка след първата учебна година и повишаване на удовлетвореността на учениците, желанието за учене и изяви в олимпиади и състезания.
Съответствието на иновациятас принципите и целите на националните и европейски образователни приоритети
Изграждането на нова образователна среда и прилагането на нови методи на обучение ще доведе до развиване на следните компетентности от Европейската референтна рамка:
• общуване на роден и чужд език
• математическа компетентност
• дигитална компетентност
• умения за учене
• обществени и граждански компетентности
• инициативност и предприемачество
Иновативният план е свързан със следните национални приоритети:
• осигуряване на необходимите ресурси и модерна материална база
• осъществяване на поддържаща квалификация на педагогическите специалисти
• подобряване на качеството на образованието
• подобряване обхвата на децата в ученическа възраст, превенция на отпадането и създаване на възможности за връщане в образователната система.
Разходи за учебната 2018/2019 г.
Мобилни маси - 3537 лв.
50 лаптопа - 29580 лв
Столове -2904лв.
Шкафове за зареждане на лаптопи-4640 лв.
Мишки и кабели - 826 лв
Общо всичко: 41487 лв.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДЕЙНОСТ 6 - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
На учениците ще бъдат предоставени лаптопи за работа в клас.


Сайт на проекта: https://oud.mon.bg/