История на училището

Ние нямаме столетната история на други учебни заведения, но това не ни прави по-малко стойностни и значими, защото училището, в което учим, възпитаваме волята си и градим успехите си, е истински продължител на възрожденските традиции.
01.09.1962 г. - това е датата, на която Техникум по икономика отваря за първи път своите врати. Приети са 4 паралелки /155 курсисти/ по следните специалности: “Икономика на промишлеността”; “Икономика на селското стопанство”; “Търговия и отчетност в търговията” и по две паралелки вечерно и задочно обучение. Първият випуск се дипломира през 1965 г. Настойчивостта и устремът на първия директор Анастасия Бонева, дават плодотворни резултати. Само за 11 години от училището излизат над 3700 висококвалифицирани специалисти, ценени в различните сфери на стопанския живот.
Носители на престижния орден за културно-просветни дейци – Кирил и Методий ІІІ степен са: Георги Велков, Мария Тричкова, Надежда Дрехарска, Наталия Голева, Я. Манов. На 1.09.1974 година дългогодишният директор Георги Велков се пенсионира и за директор е назначена Гина Николова, преподавател по география. Постепенно училището придобива авторитет от национален характер. Калинка Наумова и Сия Димитрова стават базови учители на Централния институт за усъвършенстване на учители – София. Учителите по счетоводство Станислав Хлебаров и Иванка Игнатиева разработват сборници задачи по счетоводство, които се ползват от всички икономически техникуми в страната.
На 1 септември 1984 г. Икономическият техникум е обединен със СПТУ по Облекло и обществено хранене и се преименува в СПТУ по Лека промишленост и обслужване с директор Георги Димитров. През 1991 г. училището връща своето име – Техникум по икономика. Със заповед на Министъра на образованието, науката и технологиите през 1995/96 г., Техникум по икономика се отделя, като самостоятелно учебно заведение. Директор е Светла Спасова, пом.директор до 2000 г – Тошко Пасков, след 2000 г. Роза Димитрова. Последната година на старото хилядолетие Професионална гимназия по икономика се сдобива със значително по-модерна сграда, която дели с V СОУ на ул. “Георги Мамарчев” №2.
Днес в професионална гимназия по икономика се обучават над 500 ученици по специалностите: Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Оперативно счетоводство, Бизнес администрация, Икономика и мениджмънт, Икономическо информационно осигуряване, Икономическа информатика.
ПГИ участва активно в различни национални програми и проекти. От 2011 г. гимназията е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Наши ученици посещават Брюксел, Англия, Страсбург, Полша във връзка със спечелени проекти.
ПГИ - училище с оптимални условия за развитие интересите и творческите способности на учениците, с ефективна организационна структура и управление, със съвременна техническа осигуреност на учебно-възпитателната работа