Прием след 7 клас

Тук може да видите повече информация за приема след 7 клас за учебната 2023/2024 г.


Професия „Техник на компютърни системи” – 1 паралелка /разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Специалност „Компютърни мрежи” е една от най-популярните и атрактивни специалности за обучение в цял свят. Предлага обучение за работа с компютърни мрежи, системна администрация и компютърен хардуер.
Обучението гарантира необходимите професионални компетенции за проектиране, изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна диагностика на КМ, инсталиране и работа с операционни системи и приложения, компютърно проектиране на електронни схеми, изграждане на системи за видеонаблюдение.
Завършилите “Компютърни мрежи“ ще намерят реализация както на националния, така и на международния трудов пазар на професионални позиции като проектант на компютърни мрежи, мрежов и системен администратор, специалист по компютърна поддръжка, системен програмист, уеб-дизайнер.
След завършване на обучението си учениците ще могат не само да създават, но и да поддържат и администрират компютърни мрежи.
Специалност „Икономика и мениджмънт”– 1 паралелка /разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Непрекъснато нараства интересът на младите хора за разгръщане на самостоятелността и развитие на предприемаческото поведение, като перспектива в живота. Специалистите икономисти определят бизнес-стратегията като ефективно средство за прилагане на фирмената политика в условията на пазарна икономика и на засилващата се конкуренция във всички отрасли на икономиката. Завършилите специалността „Икономика и мениджмънт“ имат възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси и същевременно получават необходимия опит за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.
Специалност „Електронна търговия” – 1 паралелка / разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност. Е-търговия е необратим процес, тъй като, тя е проникнала дълбоко в съвременните бизнес структури. Обект на електронна търговия, са самите фирми, които продават стоки, услуги и продукти по електронен път. Икономически ползи за участниците в електронната търговия са:
  • Равни възможности за достъп до пазара на малки и големи фирми;
  • Глобално присъствие на всички пазари на доставчиците и клиентите;
  • Непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
  • Възможност за бързо изпреварване на конкурентите;
  • Съкращаване на операционните разходи, разходите за поддръжка на традиционни магазини, за обмен на информация, за маркетинг, осъществяване на транзакции, реклама и др.;
  • Потенциална възможност за бързо нарастване на клиентите;
  • Персонализация на процеса на обслужване на клиентите;
  • Разрешаване на проблемите с разстоянията;
  • Увеличаване на прозрачността на пазарите и др.

Икономическа полза за фирмите – производители е възможността за създаване на нов канал за дистрибуция или за развитие на нови пазарни сегменти.
Специалност „Икономическа информатика” – 1 паралелка /разширено изучаване на Английски език/,  ІІІ СПК
Развитието на пазарните отношения и на високите технологии налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката. Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на теоретични знания в областта на икономиката, теоретични знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката
Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират професионално като аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи, като специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент, като икономисти, като помощен персонал по осигуряване на снабдяването във всички други сфери на пазарното стопанство.

Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители. Посредством  дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.

Професионална гимназия по икономика град Перник има партньорски взаимоотношения с Национална агенция по приходите град Перник, Национална агенция на митниците, търговски банки – ОББ, ДСК и ИАБАНК застрахователни институции – ЗАД „Армеец” ЗАД „Виктория” ДЗИ, финансово счетоводни къщи и търговски фирми в град Перник.
За всички посочени специалности Професионална гимназия по икономика разполага с висококвалифицирани специалист-учители и с необходимата материално техническа база за теоретична и практическа подготовка на учениците.

Балообразуващи предмети са: информационни технологии и география и икономика.
Балът се образува, като сбор от удвоените оценки по БЕЛ и математика от НВО и оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.