За нас

Информация за нашето училище

Професионална гимназия по икономика - Перник е училище с над 55-годишна традиция в професионалното образование и обучение за придобиване на средно образование и професионална квалификация в областта на икономиката, финансите, администрацията и информационните технологи. В настоящия момент Професионална гимназия по икономика е най- голямата професионална гимназия в Пернишка област, в която се обучават 505 ученици в 21 паралелки от следните професии и специалности:

1. Бизнес администрация, Офис-мениджър.
2. Оперативно счетоводство, Оперативен счетоводител.
3. Застрахователно и осигурително дело, Банково дело, Финансист.
4. Икономика и мениджмънт, Икономист.
5. Икономическа информатика, Икономист-информатик.
6. Икономическо информационно осигуряване, Оператор информационно осигуряване.
7. Митническа и данъчна администрация, Данъчен и митнически посредник.
В гимназията се осъществява обучение с интензивно изучаване на английски и немски език.
В гимназията преподават 37 висококвалифицирани педагогически специалисти, повечето от които имат придобита професинално-квалификационна степен или са носители на престижни професионални награди - Неофит Рилски , Константин Величков, грамоти и плакети. През 2016 г. директорът на гимназията инж. Румяна Иванова беше удостоена от Регионалното управление на образованието - Перник с плакет "За принос в образователното дело" в категория - Инициативност при организиране на мероприятия за гражданско образование и възпитание на деца и разработване на проекти, a г-н Л. Велинов преподавател по приложна информатика и ИТ - с плакет "За принос в образователното дело" в категория - Учител, подготвил ученици за Национални олимпиади.
Нашите ученици активно участват в образователно-възпитателния процес, постигат високи образователни резултати /ПГИ е в първите10 училища според резултата по математика на ДЗИ - 2016 г. /, завършват средното си образование и основната част от тях продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина. Ежегодно наши възпитаници участват в олимпиади, състезания и конкурси от календара на МОН и в организираните от висши учебни заведения конкурси и състезания, като заемат призови места в класациите с много добри и отлични резултати. Професионална гимназия по икономика е сред водещите училища в страната в областта на информационните технологии, поради високите резултати и постигнатите успехи в конкурси, състезания и олимпиади по ИТ. През последните няколко години възпитаници на училището се класираха на призови места на Национални олимпиади по ИТ и други национални състезания. През 2016 г на Георги Николаев бе присъдено званието "Лауреат " на Националната олимпиада по ИТ, а отборът ни завоюва 4-то място в категория "Приложни програми". През учебната 2014/2015 година - първо и пето място на националния кръг на олимпиадата по ИТ в категория “Уеб сайт”. През учебната 2013/2014 г. ученици от ПГИ - гр. Перник постигнаха значителен успех на XII-тата Национална олимпиада по ИТ. Те завоюваха второ място в индивидуалното класиране - сребърен медал за Веселин Методиев и трето място отборно в общото генерално класиране. Ежегодно участваме в Международния панаир на учебно- тренировъчните фирми, като през 2015 година Таня Янакиева завоюва четвърто място в конкурса за бизнес лидери, а през 2016 г. уеб сайтът на УТФ "Grande vino" зае трето място в конкурса за фирмен уеб сайт. Многобройни са наградите на нашите ученици в състезанията по професиите - счетоводство, банкиране, английски език за икономисти и други. Нашите ученици с желание се включват в регионални и национални инициативи, извънкласни и извънучилищни дейности. От 17 години в ПГИ работи европейският клуб "Ние и Европа", който е между петте учредителни клуба на НАБЕК. ПГИ е един от членовете учредители на Асоциацията на Кеймбридж училища в България. Гимназията е единственото училище в региона с триезична версия на училищния сайт, който се поддържа и превежда от ученици. ПГИ разработва и реализира проекти по Национални и международни програми. През 2013 и 2016 г. реализирахме проекти по Национална програма "Обичам природата и Аз участвам", като изградихме Еко кът и Зелена класна стая. През 2014 г. изградихме компютърен кабинет с терминални устройства по Национална програма "ИКТ в училище", а през 2016 г. по Национална програма "Достъпно и сигурно училище" изградихме система за контрол на достъпа, сигнално охранителна система и цялостно видеонаблюдение. Професионална гимназия по икономика разполага с модерна материална база - два компютърни кабинети, видео зала, кабинет по приложна информатика, офис на учебно-тренировъчните фирми. Във всяка класна стая е монтиран телевизор с операционна система "Android", което е предпоставка за използване на интерактивни и иновационни методи на преподаване, даващи възможност на учениците за изява и активно участие в образователно-възпитателния процес във всеки учебен час.
През последните четири години гимназията участва в реализирането на обучителни дейности на реално работно място в сътрудничество с бизнеса по проект "Ученически практики" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Учебните планове и програми, по които се осъществи обучението, бяха изготвени и съгласувани от наблюдаващите учители от ПГ по икономика и работодателите- наставници, които осигуриха работните места. Броят часове работа на реално работно място за всеки ученик беше 240 часа. След успешното приключване на обучението придобитите умения и компетентности от учениците бяха оценени и сертифицирани. Нашите ученци активно се включиха и в изпълнението на проект "Успех" за извънкласни и извънучилищни дейности. В настоящия момент в Професионална гимназия по икономика - гр. Перник 266 ученици участват в проект "Твоят час" - финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".