Графици

Промяна в графика за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия май-юни 2024
График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия май-юни 2024

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. април за учебната 2023/24 г.

График за провеждане на приравнителни изпити през м. април за учебната 2023/24 г.

Промяна в график за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2023/24 г. във връзка с решение на ПС

Промяна в график за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2023/24 г.

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2023/24 г.

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2023/24 г.

График за провеждане на изходни равнища за учебната 2023/24 г.
График за провеждане на входни равнища за I срок за учебната 2023/24 г.
График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок за учебната 2023/24 г.
График за провеждане на класни работи за II срок за учебната 2023/24 г.
График за провеждане на контролни работи за II срок за учебната 2023/24 г.
График за консултации на учителите за II срок за учебната 2023/24 г.
График за дежурство на педагогическите специалисти за II срок за учебната 2023/24 г.
График за приемно време на педагогическите специалисти за консултации с родители за II срок за учебната 2023/24 г.
График за обучение на учениците по БДП за учебната 2023/24 г.
Заповед за организиране и провеждане на Час за спортни дейности I срок на учебната 2023/24 г.

График и Заповед за провеждане на изпитни сесии за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2023/24 г.