Графици

График на групите по проект "Подкрепа за успех" за месец юни 2019 г.

График за провеждане на държавните изпити за II-ро и III-то СПК - юни 2019 г.

Заповед за организиране и провеждане на Час за спортни дейности и Допълнителен час по физическо възпитание и спорт за II срок на учебната 2018/19 г.

График за провеждане на изходни равнища за II срок за учебната 2018/19 г.
График за провеждане на контролни работи за II срок за учебната 2018/19 г.
График за провеждане на класни работи за II за учебната 2018/19 г.
График за провеждане на производствена практика за II срок на учебната 2018/19 г.
График за провеждане на учебна практика за II срок за учебната 2018/19 г.
График за приемно време на педагогическите специалисти за консултации с родители за II срок за учебната 2018/19 г.
График за консултации на учителите за II срок за учебната 2018/19 г.
График за дежурство на педагогическия персонал за II срок за учебната 2018/19 г.
График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок за учебната 2018/19 г.

График за провеждане на изпитни сесии за самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/19 г.
График на дейностите по прием на ученици след VII-ми клас за учебната 2017/18 г.