Графици

Промяна в графика за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия май-юни 2022
График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия май-юни 2022

График на изпита за оценяване по компонента "Говорене" по чужд език - Английски език от НВО за X клас за учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на изходни равнища за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на входни равнища за I срок за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на контролни работи за II срок за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на класни работи за II срок за учебната 2021/22 г.
График за консултации на учителите за II срок за учебната 2021/22 г.
График за приемно време на педагогическите специалисти за консултации с родители за II срок за учебната 2021/22 г.

График и Заповед за провеждане на изпитни сесии за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2021/22 г.

График за провеждане на приравнителни изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. февруари за учебната 2021/22 г.

График за провеждане на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение през м. март за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. март за учебната 2021/22 г.
График за провеждане на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение през м. април за учебната 2021/22 г.

Заповед за организиране и провеждане на Час за спортни дейности I срок на учебната 2021/22 г.

График за провеждане на производствена практика за II срок на учебната 2020/21 г.
График за провеждане на учебна практика за II срок за учебната 2020/21 г.