Новини

В ПГИ стартира Проект ``Ученически практики``

Последни новини

    Събития

В ПГИ стартира Проект ``Ученически практики``


 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

 Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Целта за подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020. Едни от основните предизвикателства, описани в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. са: превръщане на началното професионално и продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните училища. Учениците, участващи в практика в реална работна среда, ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.

  • Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса. Освен това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно изискване на информационното общество.

Професионална гимнация по икономика- Перник се включва в Проекта с 34 ученици, избрани по определени критерии,  работодателски организации, наблюдаващи учители и консултант по Ученически практики. Наблюдаващите учители разработват програма за обучение на реално работно място, график за изпълниние на дейностите по Проекта, така, че да може всеки ученик да придобие умения за работа в реална работна среда, комуникативни умения за работа в екип, умения за работа с конкретни софтуерни продукти.


Автор: Админ

Публикувано на: 27.02.2018 г. Видяно: 1045 пъти