Новини

Публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси Общински съвет - местният парламент

Последни новини

    Събития

Публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси Общински съвет - местният парламент


На 26.03.2018 г. година от 13.30 часа беше проведена публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси "Общински съвет - местният парламент". В групата участват ученици от Xб клас с ръководител г-н Андрей Павлов.
В първата част на изявата учениците направиха презентация на тема "Общински съветник - права и задължения". Изявата продължи с кратка викторина с въпроси към участниците и гостите на събитието. 
Извънкласната дейност на учениците е по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Снимки от изявата може да видите тук

 


Автор: Андрей Павлов

Публикувано на: 28.03.2018 г. Видяно: 247 пъти