Новини

Финансово-счетоводна работилница

Последни новини

    Събития

Финансово-счетоводна работилница


В Професионална гимназия по икономика - гр. Перник, община Перник, област Перник  на 22.01.2018 г. година от 13.30 часа се проведе публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси "Финансово – счетоводна работилница". Изявата се състоя в кабинет 306. В групата участват ученици от IX а клас, спец. "Банково дело", с ръководител Надежда Славева.

 Извънкласната дейност на учениците  по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На изявата присъстваха:

- Г.жа Р. Иванова- Директор на ПГИ – гр. Перник ;

- Г-жа Е. Любомирова – зам. – директор по УД в ПГИ;

- Г- н  А. Павлов  - зам. – директор по УПД в ПГИ;

- Г-жа И. Томова – Оперативен  счетоводител в ПГИ – гр. Перник;

 - Учители и ученици от училището;

  На  изявата на групата за извънкласни дейностти за занимания по интереси "Финансово – счетоводна работилница" учениците представиха презентация на тема: "Актуални новини от НАП и НОИ” с водещи Валерия Асенова и Едуард Балтов. Проведе се  викторина включваща въпроси от изучаваните теми.

Накрая гостите на изявата получиха  информационна брошура с разнообразна и полезна информация.

Снимки от събитието може да видите тук

 


Автор: Надежда Славева

Публикувано на: 07.02.2018 г. Видяно: 519 пъти