Новини

Регионална кръгла маса по проект Твоят час - 07.12.2017 г.

Последни новини

    Събития

Регионална кръгла маса по проект Твоят час - 07.12.2017 г.


На 07.12.2017 г. в Общински комплекс Дворец на културата се проведе регионална кръгла маса по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 и съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатор на кръглата маса бе Регионално управление на образованието – Перник. На събитието присъстваха областният координатор и председател на ОбКС на СБУ, г-жа Венета Миланова, представители на Дирекция „Социално подпомагане” град Перник, директори на училища, педагогически специалисти, представители на съветите „Твоят час”.

Проектът се изпълнява за втора учебна година от всички държавни и общински училища, намиращи се на територията на област Перник, като за учебната 2016/2017 година броят на сформираните групи за извънкласни дейности е 466, от които 301 групи за занимания по интереси и 165 групи за преодоляване на обучителни затруднения. За учебната 2017/2018 учебна година броят на сформираните групи за извънкласни дейности е с 26 повече, а именно 492, от които 302 групи за занимания по интереси и 190 групи за преодоляване на обучителни затруднения.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

На регионалната кръгла маса бяха представени обхватът, специфичните цели, дейностите, резултатите и постиженията на учениците по проекта.                                       

Автор: Админ

Публикувано на: 08.12.2017 г. Видяно: 158 пъти