Документи

Правилник на ПГИ - гр. Перник за учебната 2018/2019 г.
Актуализирана Стратегия за развитие на ПГИ за периода 2018-2020 г.
Годишен план за дейността на ПГИ за учебната 2018/2019 г.
Заповед за форми на обучение в ПГИ за учебната 2018/2019 г.
Дневен режим за първи срок в ПГИ за учебната 2018/2019 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГИ за учебната 2018/19 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане в училище
Етичен кодекс на ПГИ за учебната 2018/2019 г.
Инструкция за безопасно движение по пътищата
Взаимодействие на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училищата при случаи на инциденти с деца
Изпълнение на Междуинституционалния план за действие и превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 29.03.2018 г.
Протокол от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 12.01.2018 г.
Протокол №1 от Събрание на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник - 19.12.2016г.
Отчет за дейността на Обществения съвет на ПГИ-гр. Перник за учебната 2016/2017 г.


Препис на Протокол на Педагогическия съвет при ПГИ от 26.11.2018 г.

Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2018 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2017 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.03.2016 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 31.12.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.06.2015 г.
Анализ на бюджета на ПГИ към 30.09.2015 г.

Проект на бюджет 2018 г.