Прием след 7 клас

Тук може да видите повече информация за приема след 7 клас за учебната 2018/2019 г.


Специалност „Икономика и мениджмънт”– 0,5 паралелка /разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Непрекъснато нараства интересът на младите хора за разгръщане на самостоятелността и развитие на предприемаческото поведение, като перспектива в живота. Специалистите икономисти определят бизнес-стратегията като ефективно средство за прилагане на фирмената политика в условията на пазарна икономика и на засилващата се конкуренция във всички отрасли на икономиката. Завършилите специалността „Икономика и мениджмънт“ имат възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси и същевременно получават необходимия опит за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.
Специалност „Търговия”– 0,5 паралелка /разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Системата на дуалното обучение по професия „Икономист”, специалност „Търговия” носи редица предимства както за обучаващите се, така и за компаниите-партньори. Учениците ще получат теоретичен и практически опит, осигуряващ им по-големи шансове за реализация на пазара на труда. Специфичната професионална подготовка включва и изучаване на чужд език по професията, което ще помогне на учениците за реализацията им в многонационална бизнес среда. Най-значимите позитиви за учениците в дуална програма са, че тя ще им позволи да редуват теория и практика. Освен това, те ще получават и възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-и и 12-и клас. Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст също е безценен опит, те работят наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка. Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители. Посредством дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.
Професия „Офис-мениджър” – 1 паралелка /разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Специалност „Бизнес администрация” е една от най-популярните и атрактивни специалности за обучение в цял свят. Цел на обучението по “Бизнес администрация” е да бъдат подготвени конкурентноспособни специалисти за глобалния пазар на труда.
Чрез обучението в специалност „Бизнес администрация” се цели да се усвоят от учениците икономически и юридически знания, мениджърски и практически умения. Същите се подготвят за работа във фирми и учреждения, за ефективно общуване, да познават съвременната информационна и документационна техника, да боравят и тълкуват нормативните документи, да създават и управляват собствен бизнес.
Разширеното изучаване на английски и бизнес-английски език, на втори чужд език, информатика, финанси, икономика на предприятието напълно отговаря на изискванията на пазарната икономика. 
Завършилите специалност “Бизнес администрация” придобиват умения и нагласи за работа в международни екипи и проекти. Това е търсена професия от мениджъри, които имат нужда от сътрудници, притежаващи ключови квалификации и компетентности.        
Офис-мениджъра изпълнява  разнообразни административни и офис задачи във всички сфери на обществения живот. Той е един от ръководните служители във фирмата, и е подчинен непосредствено на управителя на фирмата. В малките фирми  съвместяват длъжността  на офис-секретар, човешки ресурси и деловодител. Функциите, които изпълнява офис-мениджъра са управленски, административни, често се налага и контакт с клиенти и координиране на продажбите. 
Личностните качества и високата професионална подготовка на офис-мениджъра рефлектират върху цялостната дейност на фирмите и институциите.
Специалност „Електронна търговия” – 1 паралелка / разширено изучаване на Английски език/, ІІІ СПК
Електронната търговия е непрекъснат цикъл от обработка и обмен на данни, чрез които се осъществява унифицирано и интегрирано информационно осигуряване на участниците в цялостната търговска транзакция, независимо от сферата на дейност. Е-търговия е необратим процес, тъй като, тя е проникнала дълбоко в съвременните бизнес структури. Обект на електронна търговия, са самите фирми, които продават стоки, услуги и продукти по електронен път. Икономически ползи за участниците в електронната търговия са:
  • Равни възможности за достъп до пазара на малки и големи фирми;
  • Глобално присъствие на всички пазари на доставчиците и клиентите;
  • Непрекъсната работа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
  • Възможност за бързо изпреварване на конкурентите;
  • Съкращаване на операционните разходи, разходите за поддръжка на традиционни магазини, за обмен на информация, за маркетинг, осъществяване на транзакции, реклама и др.;
  • Потенциална възможност за бързо нарастване на клиентите;
  • Персонализация на процеса на обслужване на клиентите;
  • Разрешаване на проблемите с разстоянията;
  • Увеличаване на прозрачността на пазарите и др.

Икономическа полза за фирмите – производители е възможността за създаване на нов канал за дистрибуция или за развитие на нови пазарни сегменти.
Специалност „Икономическа информатика” – 1 паралелка /разширено изучаване на Английски език/,  ІІІ СПК
Развитието на пазарните отношения и на високите технологии налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката. Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на теоретични знания в областта на икономиката, теоретични знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката
Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират професионално като аналитични специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи, като специалисти по маркетинг, снабдяване и пласмент, като икономисти, като помощен персонал по осигуряване на снабдяването във всички други сфери на пазарното стопанство.

Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители. Посредством  дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.

Професионална гимназия по икономика град Перник има партньорски взаимоотношения с Национална агенция по приходите град Перник, Национална агенция на митниците, търговски банки – ОББ, ДСК и ИАБАНК застрахователни институции – ЗАД „Армеец” ЗАД „Виктория” ДЗИ, финансово счетоводни къщи и търговски фирми в град Перник.
За всички посочени специалности Професионална гимназия по икономика разполага с висококвалифицирани специалист-учители и с необходимата материално техническа база за теоретична и практическа подготовка на учениците.

Балообразуващи предмети са: история и цивилизация и география и икономика. Балът се образува, като сбор от удвоените оценки по БЕЛ и математика от НВО и оценките по история и цивилизация и география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.